W seminarium udział wzięli między innymi przedstawiciele Urzędu Miasta Olsztyna, Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty, dyrektorzy szkół zawodowych z Olsztyna i z Braniewa, doradcy zawodowi ze szkół podstawowych i z klasami ponadgimnazjalnymi, oraz pracodawcy współpracujący ze szkołami zawodowymi.

Prowadząca seminarium Pani Wiesława Topolnicka-Krępuła przedstawiła cel główny spotkania – przybliżenie zmian które weszły już w życie i jakie zmian, które będą się dokonywały w najbliższej przyszłości.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Jarosław Słoma, Zastępca Prezydenta Olsztyna. Przedstawił pokrótce stan szkolnictwa w Olsztynie oraz stan zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych. Zwrócił uwagę na zwiększenie ilości miejsc dla uczniów w bursach szkolnych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, podziękował również firmom współpracującym ze szkołami zawodowymi.

Pan Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty zwrócił uwagę na jeden z priorytetów rządu – rozwój szkolnictwa zawodowego. Przy rozwoju gospodarczym państwa konieczne jest przygotowywanie młodych kadr dla przedsiębiorstw, które oczekują, że młodzi ludzie będą dobrze przygotowywani do obowiązków pracowniczych. Pan Kurator stwierdził, że popiera odpowiedzialny wybór szkół przez uczniów i ich rodziców. Pomocna przy wyborze kierunku kształcenia jest platforma dostępna na stronie Kuratorium Oświaty „Laboratorium – mój profil”. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty podkreślił, że na wszystkich uczestnikach procesu kształcenia ciąży odpowiedzialność za przyszłość naszego kraju. Mówca stwierdził cytuję Polska ma być kreatorem a nie odtwórcą.

Następnie Pani Sława Agata Gęśla, dyrektor wydziału KO, przestawiła syntetycznie, przebieg konferencji „Dobry zawód – konferencja powiatów”(6 kwietnia 2018 r.; Wrocław). Pani Dyrektor omówiła zmiany dokonujące się w szkolnictwie zawodowym, zwróciła uwagę na fakt, że są one przedmiotem dyskusji na Radzie Dyrektorów Szkół Zawodowych powołanej przez Panią Annę Zalewską, Ministra Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor przedstawiła trzy panie dyrektorki szkół zawodowych, które weszły w skład Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych: Panią Wiesławę Topolnicką-Krępułę dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie, Panią Ewę Kaliszuk dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie, Panią Joannę Sokół dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie. Następnie Pani Agata Gęśla przedstawiła zmiany w organizacji szkół zawodowych: branżowych szkołach I i II stopnia, nowym 5-letnim technikum oraz w szkołach policealnych. Zwróciła uwagę na podział subwencji oświatowej przeznaczanej na wsparcie szkolnictwa zawodowego, która ma uwzględniać rzeczywiste zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie na wojewódzkim rynku pracy, a także na sposób, w jaki będzie dokonywana analiza popytu na zawody. Pani Dyrektor omówiła organizację przyszłych egzaminów zawodowych. Przybliżyła także problem kadry niezbędnej do prowadzenia kształcenia zawodowego młodzieży.

Następnie Pani Renata Iłeczko, wizytator KO, przedstawiła, w jaki sposób funkcjonuje platforma „ Laboratorium – mój profil”, która jest umieszczona na stronie Kuratorium Oświaty
w Olsztynie.

Pani Wiesława Topolnicka-Krępuła, współorganizator seminarium, a zarazem dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie, w krótkich słowach przedstawiła swoją szkołę oraz scharakteryzowała poszczególne szkoły zawodowe, które zaprosiły na seminarium swoich pracodawców, a były to oprócz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła:

 • Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi,
 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych,
 • Zespół Szkól Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika.

Pani Dyrektor omówiła, w jaki sposób prowadzone jest kształcenie dualne w technikum usług fryzjerskich w ZSE-H. Zwróciła uwagę na korzyści, jakie odnoszą uczniowie i szkoła z kształcenia dualnego u pracodawców. Następnie poprosiła by Pan Adam Przybysz, jako pracodawca przedstawił, jakie on odnosi korzyści z kształcenia dualnego w swoim salonie fryzjerskim.

Na zakończenie I części seminarium Pani Małgorzata Pańczyk, kierownik kształcenia praktycznego w ZSE-H, przedstawiła zasady funkcjonowania ujednoliconego systemu kwalifikacji oraz jego znaczenie dla przyszłych pracowników.

W II części seminarium pracodawcy wymieniali swoje uwagi i problemy, na jakie natrafiają
w czasie praktyk zawodowych uczniów w swoich zakładach pracy. Zwracali uwagę na konieczność przystępowania uczniów do egzaminów zawodowych, jak również na konieczność podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli w formie obowiązkowych staży dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Omawiano problem braku konkretnych umiejętności u części absolwentów technikum. Pracodawcy stwierdzili, że potrafią rozpoznać predyspozycje zawodowe młodzieży, która dokonała właściwego wyboru zawodu. Zaznaczono, że efektywniej uczy się w małych grupach uczniowskich zarówno w szkole jak i u pracodawcy. Zwrócono uwagę na problem wcześniejszego przygotowania szkoły do współpracy z pracodawcami. Już na poziomie szkoły podstawowej należy uczniom pomagać w rozpoznawaniu predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań i przy współpracy z rodzicami wskazywać możliwości związane z wyborem zawodu. Winno to być szczególną troską doradców zawodowych. Pracodawczyni, a zarazem rodzic, mówiła, jakim problemem był wybór szkoły dla jej dziecka po gimnazjum. Pracodawcy stwierdzili, że konieczne jest obok kształcenia teoretycznego zdobywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach zakładu pracy. Zauważyli, że w małych firmach, które mogą przyjąć jednego lub dwóch uczniów dużo łatwiej jest zorganizować miesięczną praktykę, niż kształcenie raz w tygodniu. Innym podnoszonym problemem było zachowanie uczniów podczas praktyk u pracodawców – nieodpowiedni ubiór, brak zainteresowania pracą w firmie, próby markowania pracy. Pracodawcy wskazali, że takie zachowania najczęściej są prezentowane przez uczniów, którzy przypadkowo trafili do zawodu lub dokonali złych wyborów. Zwrócono uwagę na konsekwentne postępowanie wobec ucznia, przygotowanie go do pracy poprzez zapoznanie z regulaminem zakładu pracy, obowiązkami i prawami pracownika. Zaznaczono potrzebę traktowanie uczniów, tak jak pracowników. Stwierdzono, że młodzież potrzebuje konkretnych jasno sprecyzowanych zadań, wtedy chętnie wykonuje polecenia i jest zainteresowana pracą. Rozważano propozycję, aby uczniom płacić za praktykę. Zaproponowano jako sposób motywowania uczniów do dobrej nauki i pracy u pracodawcy, przyznawanie wyróżniającym się uczniom nagród pieniężnych po zakończeniu praktyki. Omówiono wagę kształtowania u uczniów kompetencji miękkich i ich wpływ na umiejętność współpracy z innymi ludźmi. Podkreślano, że także pracownicy zakładów pracy powinni być przygotowani do pracy z młodzieżą. Pracodawcy zaznaczyli, że chcieliby wiedzieć, czy absolwent szkoły zdał egzamin zawodowy. Zapewniono ich, że na świadectwie znajdzie się informacja, że uczeń skończył szkołę, ale np., że nie zdał egzaminu z danej kwalifikacji zawodowej. Pracodawcy dzielili się też innymi informacjami np., jeżeli firma nie ma pracowników, to może wnioskować o utworzenie tego zawodu w szkole. Podano przykład utworzenia technika technologii żywności. Pan Kurator, podsumowując ten fragment seminarium, zwrócił się do pracodawców z prośbą o nawiązanie współpracy w ramach projektu „Laboratorium-mój profil”, aby w ten sposób pomagać młodym ludziom w wyborze zawodu na lokalnym rynku pracy. Pracodawcy uzyskali zapewnienie, że trwają prace legislacyjne, także w zakresie podnoszonych przez nich problemów.

Lista pracodawców uczestniczących w seminarium:

 1. Pani Ewa Kowalczyk – specjalista ds. pracowniczych w Hotelu Warmińskim,
 2. Pani Beata Wójcik – fryzjer z Salonu T. Zimny Hair Styling,
 3. Pani Adrianna Dubicka – dyrektor Cech Rzemiosł Różnych,
 4. Pani Izabela Sobczyk – specjalista ds. kadr AREON SP. Z.O.O. - Hotel Przystań,
 5. Pani Adriana Ciskowska – recepcjonistka Hotelu Dyplomat,
 6. Pani Izabela Kamińska – kierownik Działu Kadr Sprint S.A.,
 7. Pani Regina Jurkowska – kierownik Działu ds. pracowniczych „Społem” PSS,
 8. Pani Dorota Kłyszewska – dyrektor Hotelu HP Park,
 9. Pani Elżbieta Szmit – specjalista ds. kadr Hotelu HP Park,
 10. Pani Mariola Szitenhelm – współwłaściciel PW „Kaj”,
 11. Pani Magdalena Marczak – kierownik gastronomii Casablanka,
 12. Pani Brtłomiej Wasilewski – prezes Zarządu Hotele Olsztyn SP. Z.O.O.,
 13. Pani Anna Dziodko – właściciel Firmy Gastronomicznej „Krys-Stan”,
 14. Pan Krystian Dobrzycki – kierownik Restauracji Hotelu Omega,
 15. Pan Adam Przybysz – właściciel Salonu „Akademia fryzjerstwa”,
 16. Pani Anna Mróz – dyrektor BHZ Reklama,
 17. Pan Dariusz Marchlewski wicedyrektor ds. kształcenia młodzieży ZSZ im. Stanisława Staszica i CKU w Ostródzie.

FOTO: Hubert Jaworski

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie