Nabór uczestników - nauczycieli do projektu "Modernizacja zawodu – lepszy start na rynku pracy"

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki;
Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego;
Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2020 r.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia uczennic i uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Uczestnikami Projektu muszą być nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych, pierwszeństwo mają nauczyciele, którzy:

  • ukończyli kierunkowe studia stacjonarne zbliżone tematycznie do modernizowanego kierunku (marketing, ekonomia, informatyka),
  • ukończyli kierunkowe studia podyplomowe zbliżone tematycznie do modernizowanego kierunku (marketing, ekonomia, informatyka),
  • mają doświadczenie w pracy związanej z reklamą,
  • w ostatnich 3 latach nie ukończyli studiów podyplomowych.

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne formy wsparcia: studia podyplomowe, kursy, szkolenia, staże zawodowe.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie zapraszamy do dyr. Piotra Antoszkiewicza ( pokój 312), w terminie do 13.09.2019 r.

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie