Procedura organizacji konsultacji

A. Zasady organizacji konsultacji

     1. Konsultacje dla uczniów i absolwentów szkoły prowadzone są przez nauczycieli zgodnie z potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży.
     2. Konsultacje dla absolwentów Technikum odbywają się w okresie od 25 maja do 5 czerwca 2020 roku, w dniach i godzinach zapisanych w „Harmonogramie konsultacji dla absolwentów” ustalonym przez dyrektora szkoły.
     3. Konsultacje dla uczniów klas I, II i III ZSE-H odbywają się w okresie od 1 czerwca do 5 czerwca 2020 roku, w dniach i godzinach zapisanych w „Harmonogramie konsultacji klas I - III” ustalonym przez dyrektora szkoły.
     4. Podstawowym celem konsultacji organizowanych absolwentom jest przygotowanie ich do egzaminu maturalnego 2020.
      1. Podstawowym celem konsultacji uczniom klas I - III, jest:
       1. uzupełnienie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu obowiązkowego,
       2. rozszerzenie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu obowiązkowego,
       3. poprawa oceny proponowanej rocznej, w tym przygotowanie do poprawy oceny,
      2. Nauczyciele na zajęciach konsultacyjnych dla absolwentów będą prowadzili konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych: z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, wos, historii, geografii.
      3. Nauczyciele w klasach I – III będą prowadzili konsultacje ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w technikum/szkole branżowej dla danego etapu edukacyjnego, zgodnie potrzebami uczniów.
      4. Konsultacje są prowadzone przez nauczycieli w salach dydaktycznych wyznaczonych dla grupy liczącej nie więcej niż 10 uczniów.
      5. Czas trwania konsultacji z jednego przedmiotu nie może przekraczać czterech jednostek lekcyjnych zblokowanych trwających 45 min. każda.
      6. W ciągu dnia uczeń może odbyć nie więcej niż 2 bloki konsultacyjne.
      7. Nauczyciel sporządza listę obecnych uczniów.
      8. Nauczyciel ocenia pracę ucznia podczas konsultacji oraz dostosowuje wymagania, uwzględniając możliwości ucznia.
      9. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem uczniów/absolwentów, zachowując reżim sanitarny.
      10. Podczas konsultacji nauczyciel nie może pozostawić uczniów/absolwentów bez opieki.
      11. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę uczniom/absolwentom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela.
      12. Nauczyciel nie wykorzystuje podczas konsultacji materiałów dydaktycznych, które nie są odkażone lub których nie można zdezynfekować.
      13. Dezynfekcji sal po zakończonych zajęciach dokonuje pracownik obsługi szkoły.
      14. Rodzice uczniów wyrażających wolę uczestniczenia dziecka w proponowanych przez szkołę konsultacjach oraz absolwenci technikum mają obowiązek zapoznać się, podpisać i codziennie złożyć w placówce „Oświadczenie” dotyczące udziału w konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych.

B. Przybycie ucznia/absolwenta do szkoły.

      1. Otrzymujesz możliwość konsultacji z nauczycielem w szkole. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
      2. Zanim przyjdziesz do szkoły zapoznaj się ze wszystkimi procedurami umieszczonymi na szkolnej stronie internetowej i stosuj je.
      3. Nie przychodź na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
      4. Uczniowie i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane.
      5. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans 1.5 pomiędzy osobami.
      6. Przy wejściu do szkoły napotkasz osobę dyżurującą – należy bezwzględnie stosować się do jej zaleceń.
      7. Przy wejściu do szkoły zdezynfekuj ręce a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
      8. Po zdezynfekowaniu rąk uczeń/absolwent podaje pracownikowi dyżurnemu swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu komórkowego jednego z rodziców/prawnych opiekunów; pracownik dyżurny informuje ucznia/absolwenta, w której sali odbywają się konsultacje, na które zainteresowany zgłosił chęć uczestnictwa.
      9. Po uzyskaniu informacji od pracownika dyżurnego uczeń/absolwent udaje się bezpośrednio do określonej sali, w której będzie uczestniczył w konsultacjach; nie przemieszcza się zbędnie po placówce.

C. Przebywanie na konsultacjach

      1. Przed rozpoczęciem konsultacji absolwent zobowiązany jest przekazać nauczycielowi prowadzącemu konsultacje podpisane przez siebie oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa., a uczeń klasy I, II lub III - oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa podpisane przez rodzica.
      2. Nauczyciel sporządza listę obecnych uczniów
      3. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych pomocy dydaktycznych oraz podręczników i zeszytów ćwiczeń
      4. Uczeń/absolwent rozbiera się z okrycia wierzchniego w sali, w której będą odbywać się konsultacje.
      5. Uczniowie siadają pojedynczo w ławkach pojedynczo w miejscach wyznaczonych przez nauczyciela z zachowaniem odległości od siebie nie mniejszej niż 1,5 metra. Nie zmieniają miejsca siedzenia przez cały czas pobytu na zajęciach
      6. Uczniowie korzystający z toalety wchodzą do niej pojedynczo, zachowując dystans 1,5 m. Po zakończonych czynnościach toaletowych myją i dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Ręce wycierają w jednorazowy ręcznik papierowy. W jednej łazience szkolnej nie może przebywać więcej niż 1 uczeń.
      7. Po zajęciu miejsca uczniowie/absolwenci mogą zdjąć maseczki; zakładają je ponownie, gdy nauczyciel zechce podejść do ucznia lub gdy uczeń będzie poproszony o podejście do tablicy czy miejsca wskazanego przez nauczyciela.
      8. Podczas zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych.
      9. Bezwzględnie stosuj się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły.
      10. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
      11. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
      12. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na terenie szkoły (nie mniej niż 1,5 m).

D. Wyjście ze szkoły. Powrót do domu ze szkoły.

      1. Uczeń po zakończonych konsultacjach niezwłocznie opuszcza szkołę, zachowując dystans w drodze do wyjścia ze szkoły. Nie kontaktuje się z kolegami i koleżankami, nie pozostaje w szkole bez zgody i wiedzy nauczyciela.
      2. Bezpośrednio przed opuszczeniem szkoły wszyscy uczestniczący w zajęciach dezynfekują ręce płynem dezynfekującym.
      3. Wszelkie informacje na temat ucznia rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy, e-dziennik lub telefoniczny z nauczycielem.
      4. Uczeń/absolwent po wyjściu ze szkoły udaje się do domu. Zabrania się grupowania młodzieży po wyjściu ze szkoły.

F. Procedura komunikacji z rodzicami uczniów ZSE-H

      1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, poprzez e-dziennik, mailowo.
      2. Kontakty bezpośrednie są dozwolone tylko w wyjątkowych sytuacjach (zagrożenie zdrowia lub życia ucznia). Kontakty takie odbywają się za zgodą nauczyciela. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
      3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przy wejściu do szkoły, zgłasza pracownikowi dyżurnemu spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Dyżurny dane wpisuje do rejestru wejść.
      4. Pracownik dyżurny ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.
      5. Uczeń, który uczęszcza na zajęcia konsultacyjne do szkoły zobowiązany jest podać numer telefonu komórkowego jednego z rodziców/prawnych opiekunów, aby w razie konieczności móc w trybie natychmiastowym powiadomić rodzica/prawnego opiekuna o określonej sytuacji/zdarzeniu.
      6. Rodzice uczniów uczęszczających do szkoły na zajęcia konsultacyjne organizowane przez nauczycieli, kontaktują się w sprawach pilnych z sekretariatem; pracownik sekretariatu pomoże w nawiązaniu kontaktu z określoną osobą.
      7. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.

Załączniki

Oświadczenie rodzica

Oświadczenie absolwenta

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie