Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą kształcenia pozaszkolnego, skierowaną do osób dorosłych (pełnoletnich). Do kursu może przystąpić absolwent szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej jak również szkoły wyższej.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest bezpłatny. Nauka odbywa się w trybie zaocznym.

Rekrutację słuchaczy prowadzi sekretariat wydziału zaocznego zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w regulaminie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Aby rozpocząć naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym trzeba złożyć podanie z prośbą o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.  Gotowe formularze można odebrać w sekretariacie. Do podania należy załączyć oryginał świadectwa ukończenia odpowiedniej szkoły.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w danym zawodzie.

Kurs kończy się zaliczeniem. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację wzawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna.

O dostępnych kursach kwalifikacyjnych w naszej szkole przeczytasz w zakładce Rekrutacja .

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie