Program Edukacyjny Szkoły - misja i wizja szkoły


Pobierz dokumenty MS Word:


Deklaracja programowa szkoły

 Nasz system wartości

Wierzymy:

" ..że , każdy z nas w sobie cień pięknego nosi
I każdy - każdy z nas - tym piękna pyłem "

C.K. Norwid "Promethidion"

Podzielamy:

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła - Patronów naszej szkoły 
  

 • Jesteśmy Polakami!
 • Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci !
 • Polak Polakowi bratem !
 • Co dzień Polak narodowi służy !
 • Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle !

 Hołdujemy:

 • Dobru
 • Prawdzie
 • Mądrości
 • Honorowi
 • Przyjaźni
 • Poszanowaniu godności ludzkiej
 • Tolerancji
 • Spolegliwości
 • Odpowiedzialności
 • Sprawiedliwości
 • Prawości
 • Otwartości na świat i drugiego człowieka
 • Pracowitości
 • Kreatywności
 • Kulturze osobistej 

Misja szkoły

 • Jesteśmy wspólnotą spod Znaku Rodła.
 • Ufamy sobie, wierzymy w siebie, uczymy się siebie nawzajem.
 • Chcemy być najlepsi - stawiamy na jakość.
 • Różnolitość w myśleniu, jednolitość w działaniu - to nasz sposób na sukces.
 • Jednoczymy wysiłki w dążeniu do wszechstronnego rozwoju osobowości każdego z nas.
 • Gwarantujemy mistrzostwo zawodowe na miarę XXI wieku.
 • Jesteśmy otwarci na współpracę.
 • Chcemy być obywatelami Europy wyrastającymi z polskiej tradycji.
 • Wyznajemy filozofię ciągłego doskonalenia się i elastycznego reagowania w obliczu zmiany.
 • Jesteśmy dumni z przynależności do wspólnoty pielęgnującej etos braterstwa, służby własnemu narodowi i umiłowania ziemi naszej - Warmii

Wizja szkoły

 • Zespól Szkół Ekonomiczno - Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie jest wiodącą placówką oświatową zarówno w obszarze kształcenia jak i wychowania młodzieży.
 • Zajmuje czołowe miejsce w rankingu szkół osiągających wysokie standardy jakości pracy.
 • Prestiż, jakim cieszy się w środowisku lokalnym powoduje, że młodzież ufnie powierza swoją przyszłość wysoko kwalifikowanej, ustawicznie doskonalącej się kadrze nauczycielskiej, świadomej realizowanej misji.
 • Ma gwarancję, że zostanie wyposażona w umiejętności warunkujące twórcze życie, profesjonalizm zawodowy i osiągnięcie sukcesu na miarę jej potencjalnych możliwości.
 • Program edukacyjny szkoły ukierunkowany na potrzeby ucznia wzmacnia poczucie podmiotowości i wiary we własne siły, stwarza warunki do łączenia aktywności poznawczej z aktywnością społeczną, stymuluje wszechstronny rozwój osobowości. Sprawia , że uczeń lubi swoją szkołę i czuje się z nią emocjonalnie związany.
 • Atmosfera wzajemnej akceptacji wpisana w życie wspólnoty szkolnej daje szansę spełnienia się poprzez pielęgnowanie własnej indywidualności.
 • Praca wychowawcza szkoły służy budowaniu człowieczeństwa i systemu wartości opartego o zasady humanizmu.
 • Całościowe postrzeganie i rozumienie świata wspiera integracja międzyprzedmiotowa. Uczenie dla życia i twórczości stanowi o istocie procesu edukacyjnego.
 • Jednolity i zobiektywizowany system oceniania uwzględnia zaangażowanie i wkład pracy ucznia oraz motywuje do samorozwoju.
 • Wdrażanie technologii informacyjnej i aktywne metody pracy, rozwijanie umiejętności władania językami obcymi oraz nowoczesna baza dydaktyczna stwarzają szansę sprostania wyzwaniom XXI wieku.
 • Różnorodność zajęć pozalekcyjnych sprawia, że uczeń wzbogaca się wewnętrznie i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w kulturze.
 • Klimat pedagogiczny szkoły wspiera rozwój samorządności i przedsiębiorczości młodzieży, która otwiera się na potrzeby środowiska lokalnego oraz wymianę doświadczeń w kraju i za granicą.
 • Rodzice oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu stają się partnerami w planowaniu rozwoju szkoły i realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych.
 • Zarządzanie jakością inspiruje do twórczości, zaś jej mierzenie służy ustawicznemu doskonaleniu.
 • Wspólnota szkolna rozumie filozofię jakości i ma poczucie dobrze wypełnionej misji. 

 

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie