Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Procedury ogólnej organizacji zajęć w szkole w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Każdy uczeń przy wejściu do szkoły (tylko wejście główne) poddaje się obowiązkowemu pomiarowi temperatury. Temperatura przekraczająca 38°C traktowana jest jako objaw choroby i  uniemożliwia wejście do szkoły.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów/rodziców bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie/rodzice oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Opiekunowie/Rodzice ucznia mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun/rodzic z uczniem,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna/rodzica min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie/rodzice przestrzegają obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice/opiekunowie uczniów, wchodzący do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos. Następnie zachowując dystans 1,5 m zgłaszają w sekretariacie powód wizyty i czekają na dalsze instrukcje.
 6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie/dezynfekcja rąk (niezwłocznie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. W przestrzeniach wspólnych: toalety, korytarze, klatki schodowe, bufet, szatnie itp  uczniowie obowiązkowo zakrywają nos i usta maseczką lub przyłbicą.
 8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, tj. przedmiotów, które nie są bezpośrednio związane z nauką. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Uczeń nie udostępnia swoich rzeczy innym, natomiast opiekunowie/rodzice ucznia powinni zadbać o ich regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję).
 9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze ucznia. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 10. W trakcie odpowiedzi ustnej uczeń nie podchodzi do tablicy.
 11. Uczniowie nie korzystają z szatni, okrycia wierzchnie zabierają do sali lekcyjnej.
 12. Wyznacza się drogi komunikacyjne:
  1. główna klatka schodowa - wejście tylko na górę,
  2. boczna klatka schodowa prawa - zejście tylko na dół,
  3. boczna klatka schodowa lewa - wejście i zejście do sal lekcyjnych: 301, 302, 319, 219, 202, 121, 104
 13. W trakcie przerwy uczeń przebywa w sali lekcyjnej, w której odbywała się lekcja, chyba, że nauczyciel wyda inne zalecenia.
 14. Uczeń stosuje się do zaleceń związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym wydawanych przez nauczyciela.
 15. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 16. Oznaczony pojemnik na zużyte jednorazowe maski i rękawice znajduje się naprzeciwko wejścia głównego do szkoły.
 17. W gabinecie pielęgniarki szkoły znajduje się termometr bezdotykowy  i jest on dezynfekowany każdorazowo po użyciu w danej grupie.
 18. W okresie trwania pandemii dopuszcza się organizację wyłącznie wycieczek krajoznawczych.
 19. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.

 

Sekcja wychowania fizycznego

 

 1. Zajęcia odbywają się w  blokach 3-lekcyjnych
 2. nauczyciel przygotowuje zestawy ćwiczeń o zróżnicowanej intensywności, aby nie przeciążać nadmiernie uczniów
 3. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, nauczyciel ogranicza ćwiczenia i gry kontaktowe.
 4. jeżeli to możliwe, zajęcia odbywają się na zewnątrz. Preferowane są wycieczki i spacery.
 5. Nauczyciel odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie dezynfekcji używanych przez uczniów sprzętów po zakończonych zajęciach. Dezynfekcję wykonują uczniowie, wyznaczony uczeń dyżurny lub nauczyciel.
 6. Podłoga i szatnia są dezynfekowane lub myte detergentem przez personel sprzątający zawsze raz dziennie po zakończeniu zajęć, a w miarę możliwości po zakończeniu 3-godzinnego bloku zajęć.

 

Nauczyciele

 

 1. Wychowawcy i nauczyciele ustalają sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 2. Opiekun sali lekcyjnej usuwa przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować lub uniemożliwia do nich dostęp.
 3. Nauczyciel odpowiada za dezynfekcję przedmiotów, przyborów, sprzętu i materiałów używanych przez uczniów w czasie zajęć lekcyjnych np. przybory do ćwiczeń, klawiatury, myszki komputerowe, materiały fryzjerskie, itp..
 4. Jeżeli nauczyciel ma więcej niż 1 lekcję z oddziałem w jednym bloku, samodzielnie wyznacza czas przerwy dla uczniów. W czasie przerwy sala jest wietrzona a uczniowie wychodzą pod opieką nauczyciela na boisko szkolne lub do bufetu.
 5. Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu, nauczyciel ogranicza ćwiczenia i gry kontaktowe.
 6. Nauczyciel wietrzy salę lekcyjną każdorazowo po przeprowadzonych zajęciach, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 7. Dyżury podczas przerw międzylekcyjnych pełnią nauczyciele poniżej 60. roku życia oraz nie należący do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.

 

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Procedura dezynfekcji sal lekcyjnych i innych sprzętów, elementów;

obowiązki pracowników obsługi

 

 1. Pracownik obsługi – osoba sprzątająca:
 1. Pracuje w masce lub/i przyłbicy, jednorazowych rękawiczkach, na bieżąco dezynfekuje ręce.
 2. Dezynfekuje ciągi komunikacyjne oraz powierzchnie dotykowe ‐ klamki, poręcze na klatce schodowej, blaty, biurka, oparcia krzeseł, klawiatury komputerowe, myszki, włączniki światła itp. w klasach, toaletach i innych pomieszczeniach szkoły .
 3. Szczególną dezynfekcje w/w obszarów przeprowadza po zakończeniu ostatnich zajęć w danym dniu.
 4. Urządzenia sanitarno-higienicznych są dezynfekowane lub czyszczone z użyciem detergentu.
 5. Na bieżąco uzupełnia środki higieny w toaletach.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ścisłe przestrzega czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Na bieżąco wietrzy części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. Regularnie uzupełnia dozowniki płynem dezynfekującym.
 9. Na bieżąco opróżnia zamykany, oznaczony i wyłożony workiem foliowy pojemnik na zużyte jednorazowe rękawiczki, maseczki itp.
 10. Po zakończeniu zajęć w danym dniu wietrzy salę, zmywa przy użyciu detergentu podłogi, powierzchnie dotykowe oraz dezynfekuje krzesła, blaty , biurka, klawiatury, myszki, wyłączniki itp.
 11. Nie opuszcza terenu szkoły.
 12. Kierownik administracyjny monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Karty kontrolne znajdują się na dyżurce szkolnej.
 13. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 

 1. Pracownik obsługi – osoba dyżurująca przy wejściu do szkoły.
 1. Zaopatrzony jest w maskę lub/i przyłbicę , jednorazowe rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk.
 2. Prowadzi rejestr osób postronnych. Osobiście rejestruje imię i nazwisko oraz pyta o cel wizyty. Następnie powiadamia kierownika administracyjnego lub sekretariat o przybyciu interesanta.
 3. Kieruje osobę postronną do stolika , który znajduje się na korytarzu przy drzwiach wejściowych do szkoły, gdzie będzie oczekiwać na załatwienie sprawy.
 4. Zachowuje bezpieczną odległość od rozmówcy min. 1,5 metra.
 5. Pilnuje, aby uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły przy wejściu do jednostki dezynfekowali ręce zgodnie z instrukcją.
 6. Podczas dyżuru nie opuszcza stanowiska.

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid‐19 ucznia

 

 1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie powiadamia o fakcie dyrektora szkoły lub jego pełnomocnika.
 2. Dyrektor/pełnomocnik niezwłocznie wyznacza osobę, która w stroju ochronnym (maseczka i rękawiczki) zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców/opiekunów. Opiekunem ucznia są w pierwszej kolejności: pielęgniarka szkolna, psycholog, pedagog, wychowawca, inny nauczyciel.
 3. Uczeń zostaje odizolowany w pomieszczeniu nr 21, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.
 4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
 5. Uczeń z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywany jest rodzicom/opiekunom.
 6. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
 7. Nauczyciel i uczniowie dokładnie myją i dezynfekują ręce,
 8. Rodzic ma obowiązek niezwłocznie poinformować dyrektora placówki o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19
 9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.
 10. Zawsze w przypadku wątpliwości Dyrektor szkoły zwraca się do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Olsztynie, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid‐19 u pracownika

 

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy szkoły pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów podczas pracy w szkole pracownik powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z obowiązkiem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.
 4. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika.
 5. Jeśli pracownik przebywał w sali z uczniami, to podaje zdrowym uczniom instrukcję, aby nie zbliżali się do niego, zdezynfekowali ręce.
 6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami , wietrzy salę lekcyjną.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, niezwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie ze szkolnymi procedurami, oraz dezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 9. Zawsze w przypadku wątpliwości Dyrektor szkoły zwraca się do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Olsztynie, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

obowiązujący w czasie trwającego stanu epidemii COVID-191

W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi Czytelników i maksymalnego ograniczenia

kontaktu wprowadzamy następujące zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych:

 1. W bibliotece może przebywać jeden uczeń.
 2. Obowiązkowo należy mieć usta i nos zakryte maseczką. Przed wejściem zdezynfekować ręce.
 3. W bibliotece funkcjonuje punkt wypożyczeń i zwrotów.
 4. Po wejściu do pomieszczenia, przy zwrocie i wyborze lektury należy stanąć przed ladą w wyznaczonym miejscu. Wybrane książki będą podawane przez bibliotekarza. Nie ma możliwości samodzielnego dostępu do półek z książkami. Po każdym czytelniku następuje dezynfekcja lady.
 5. Książki można wcześniej zamówić przez dziennik lub korzystając z adresu email biblioteki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.Wypożyczenia i zwroty są dokonywane według załączonego harmonogramu:

 

Dni tygodnia

Klasy

poniedziałek

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Szkoła branżowa

wtorek

Technik reklamy

środa

Technik usług fryzjerskich

czwartek

Technik informatyk

piątek

Technik logistyk

Szkoła branżowa

Biblioteka jest czynna: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 13.00

 

 

 1. Zwracane książki są zapakowane w folię i opisane na zewnątrz: imię, nazwisko i klasa. Zwrot jest potwierdzany na liście. Po upływie kwarantanny nauczyciel dokonuje oceny stanu zwracanych książek . W sytuacji stwierdzenia zniszczeń rodzic jest zobowiązany do zakupu nowego egzemplarza, o czym będzie poinformowany za pomocą dostępnych narzędzi komunikacji.