PROJEKT Zdam maturę tylko mi pomóż 2010-2011


Idź do treści

Regulamin

_________________________________________________________________________

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie
10-314 Olsztyn ul. Paderewskiego 10/12 tel/fax. 089 5267991
email: sekretariat@zseh.pl Biuro projektu: email: bp_zseh@zseh.pl, www.zseh.pl
________________________________________________________________________________________


Wewnętrzny regulamin doboru beneficjentów

Rekrutacja uczestników zajęć wyrównawczych


1. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci.
2. Do udziału w zajęciach mogą zgłaszać się uczniowie klas IV Technikum nr 2 i klasy III Uzupełniającego Technikum nr 1.
3. Każdy uczeń ma prawo zgłosić chęć uczestnictwa w trzech grupach wsparcia.
4. Chęć uczestnictwa w zajęciach uczniowie zgłaszają w Biurze Projektu (pokój 312).
5. Zgłoszone kandydatury podlegają analizie ze względu na rzeczywistą potrzebę uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych. Pod uwagę brane będą: średnie dochody netto na osobę w rodzinie za okres trzech ostatnich miesięcy (czerwiec, lipiec, sierpień), opinia wychowawcy, pedagoga szkolnego lub nauczyciela przedmiotowego.
6. Decyzję o przyjęciu do projektu i uczestnictwie w zajęciach wyrównawczych podejmuje Koordynator, Asystent Koordynatora i Specjalista ds. monitoringu na podstawie otrzymanych danych od potencjalnych beneficjentów oraz rozmów z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i nauczycielami przedmiotowymi poszczególnych uczniów. Pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie o niskich dochodach i słabych wynikach w nauce.
7. W przypadku większej liczby chętnych utworzona zostanie lista rezerwowa. W razie wycofania się, któregoś z uczestników projektu, ogłoszona zostanie informacja o możliwości przystąpienia do udziału w zajęciach uczniów z listy rezerwowej. O przyjęciu do udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.


Rekrutacja uczestników kursu ECDL

1. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci.
2. Do udziału w zajęciach mogą zgłaszać się uczniowie klas III Technikum nr 2.
3. Chęć uczestnictwa w zajęciach uczniowie zgłaszają w Biurze Projektu ( pokój 312).
4. O przyjęciu na szkolenie ECDL decyduje kolejność zgłoszeń.

Wewnętrzny regulamin doboru beneficjentów w wersji pdf.

Projekt „Zdam maturę tylko mi pomóż” jest współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Strona główna | Regulamin | Harmonogram zajęć | Galeria 2010/2011 | Pomoce dydaktyczne | Środki techniczne | Promocja projektu | Kontakt z mediami | EFS | EFS Warmia Mazury | Archiwum 2009/2010 | Matura z biologii | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego